Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių išteklių kūrimą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansinių išteklių valdymą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS);  

4. turėti darbo patirties su informacinėmis sistemomis, parengtomis Microsoft Dynamics NAV pagrindu;

5. turėti darbo patirties naudojant finansų valdymo ir apskaitos informacines sistemas, skirtas buhalterinei apskaitai tvarkyti kaupimo principu ir finansinei atsakomybei rengti taikant VSAFAS;

6. turėti darbo patirties aprašant įstaigos buhalterinės apskaitos procedūras ir/ar procesus (rengiant apskaitos procedūrų vadovus);

7. žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

2. dalyvauti rengiant teisės aktų ir raštų, susijusių su VBAMS (įskaitant FVIS), FVAIS funkcijų įgyvendinimu, projektus;

3. spręsti informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo, administravimo ir palaikymo klausimus Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

4. dalyvauti komisijų ar darbo grupių, susijusių su informacinių sistemų kūrimu ir diegimu, veikloje;

5. testuoti VBAMS, FVAIS Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

6. pagal kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus poreikius dalyvauti sprendžiant VBAMS, FVAIS sistemų funkcionalumo plėtojimo klausimus;

7. teikti nuolatines konsultacijas telefonu arba darbo vietose VBAMS, FVAIS sistemų veikimo klausimais;

8. rengti VBAMS, FVAIS vartotojų vadovus, vartotojų mokymams reikalingą medžiagą;

9. analizuoti VBAMS, FVAIS sistemų funkcionalumą, apibendrinti vartotojų pageidavimus, tvarkyti klaidų ataskaitas, teikti pasiūlymus sistemų plėtojimui ir tobulinimui;

10. sekti teisės aktų, susijusių su VBAMS, FVAIS veikimu, pasikeitimus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų minėtose sistemose;

11. sekti teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto sudarymu ir vykdymu, pasikeitimus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų įgyvendinimo VBAM sistemoje;

12. ruošti ir įgyvendinti VBAMS ir FVAIS kokybės užtikrinimo procedūras;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.