Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą bei valstybės finansinių išteklių valdymą;

3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, diegimo, administravimo ir palaikymo srityse;

4. turėti informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo patirties bei turėti darbo patirties diegiant bei palaikant Navision Financials;

5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6. žinoti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus bei rengiant jų veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

2. spręsti pagal kompetenciją informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, diegimo, pritaikymo, administravimo ir palaikymo klausimus Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose;

3. dalyvauti darbo grupių ir komisijų, susijusių su informacinių sistemų kūrimu ir diegimu, veikloje;

4. vykdyti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos (FVAIS) bei Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos (FVIS) sistemų administravimo funkcijas, testuoti naujas VBAMS, FVAIS, FVIS funkcijas ir diegti VBAMS, FVAIS, FVIS sistemas Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose;

5. projektuoti ir palaikyti kompiuterinių duomenų elektroninį perdavimą tarp VBAMS dalyvių bei tarp VBAMS ir kitų informacinių sistemų;

6. rūpintis duomenų saugumo politikos įgyvendinimu vykdant informacinių sistemų projektus;

7. planuoti naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei naujos kompiuterinės įrangos diegimą, pritaikymą ir palaikymą;

8. nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės finansų valdymą, atlikti jų analizę ir teikti pasiūlymus projektuojant, plėtojant ir integruojant informacines sistemas;

9. spręsti iškilusias VBAMS, FVAIS bei FVIS sistemų projektavimo, plėtojimo, vystymo, integravimo, administravimo, saugumo užtikrinimo ir palaikymo problemas;

10. konsultuoti VBAMS, FVAIS, FVIS vartotojus informacinių technologijų ir informacinių sistemų klausimais;

11. atlikti informacinių technologijų ir informacinių sistemų ekspertizę;

12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.