Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą bei valstybės finansinių išteklių valdymą;

3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir informacinių sistemų diegimo, palaikymo, testavimo ir vartotojų mokymo srityse;

4. turėti informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo patirties bei turėti darbo patirties palaikant ir testuojant Navision Financials;

5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6. žinoti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus;

2. ruošti ir įgyvendinti IS kokybės užtikrinimo procedūras;

3. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų ir raštų, susijusių su VBAMS, FVAIS ir FVIS funkcijų įgyvendinimu, projektus;

4. spręsti pagal kompetenciją informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, diegimo, pritaikymo, administravimo ir palaikymo klausimus Finansų ministerijoje;

5. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų, susijusių su informacinių sistemų kūrimu ir diegimu, veikloje;

6.testuoti ir diegti VBAMS, FVAIS, FVIS Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose;

7. pagal kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių pateiktus poreikius dalyvauti sprendžiant VBAMS, FVAIS, FVIS sistemų funkcionalumo plėtojimo klausimus;

8. teikti konsultacijas VBAMS, FVAIS, FVIS veikimo klausimais;

9. rengti VBAM sistemos vartotojų vadovus, vartotojų mokymams reikalingą medžiagą;

10. analizuoti VBAMS, FVAIS, FVIS sistemų funkcionalumą, apibendrinti vartotojų pageidavimus, tvarkyti klaidų ataskaitas, teikti pasiūlymus sistemos plėtojimui ir tobulinimui;

11. sekti teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto sudarymu ir vykdymu, pasikeitimus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų įgyvendinimo VBAM sistemoje, taip pat sekti teisės aktų, susijusių su FVAIS, FVIS veikimu pasikeitimus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų minėtose sistemose;

12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.