Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, valstybės finansinių išteklių valdymą bei valstybės tarnautojo veiklą.

2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir darbo patirtį informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, administravimo ir palaikymo srityje.

3 Turėti darbo patirtį diegiant bei palaikant Navision Financials.

4. Turėti informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo patirtį.

5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

8. Turėti užsienio kalbos pagrindus (anglų).

9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Planuoti naujų informacinių technologijų ir informacinių sistemų bei naujos kompiuterinės įrangos įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą.

2. Dalyvauti kuriant informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektus bei rengiant jų veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus.

3. Atlikti informacinių technologijų ir informacinių sistemų ekspertizę.

4. Spręsti informacinių technologijų ir informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo, administravimo ir palaikymo klausimus Finansų ministerijoje ir kitose valstybės institucijose.

5. Prisidėti prie teisės aktų, raštų projektų rengimo.

6. Dalyvauti komitetų ir komisijų, susijusių su informacinių sistemų kūrimo veikla, darbe.

7. Nagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės finansų valdymą, atlikti jų analizę ir teikti pasiūlymus projektuojant, plėtojant ir integruojant informacines sistemas.

8. Rūpintis duomenų saugumo politikos įgyvendinimu vykdant informacinių sistemų projektus.

9. Spręsti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) projektavimo, plėtojimo, vystymo, integravimo, administravimo, saugumo užtikrinimo ir palaikymo problemas.

10. Konsultuoti VBAMS vartotojus informacinių technologijų ir informacinių sistemų klausimais.

11. Pavaduoti skyriaus vedėją.

12.Vadovaujant skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai.