Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, kitų valstybės piniginių išteklių valdymą, Vyriausybės skolinimąsi bei finansų politiką;

3. būti susipažinęs su strateginio planavimo principais, biudžeto ir valstybės investicijų programos rengimo bei įgyvendinimo principais, pagrindiniais Europos Sąjungos biudžeto valdymo klausimais;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;.

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Lotus Notes, taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo ir departamento darbą.

 

Valstybės iždo departamento direktoriaus funkcijos:

1. organizuoti ir kontroliuoti departamento darbą taip, kad būtų pasiektas departamento nuostatuose nustatytas departamento veiklos tikslas ir būtų tinkamai atliktos departamento funkcijos;

2. paskirstyti darbus departamento direktoriaus pavaduotojams ir departamento skyriams, taip pat duoti departamento valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais; 

3. tvirtinti departamento darbo proceso vadovus;

4. užtikrinti Vyriausybės skolinimosi politikoje numatytų užduočių įgyvendinimą ir rizikos valdymą;

5. užtikrinti valstybės iždo išteklių fondo funkcijų atlikimą;

6. koordinuoti savalaikį lėšų išdavimą ir atsiskaitymą su valstybės kreditoriais teisės aktų nustatyta tvarka;

7. užtikrinti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą;

8. užtikrinti 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą; 

9. organizuoti ir kontroliuoti paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektų rengimą;

10. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų, susijusių su departamento veiklos tikslu, rengimą ir derinimą;

11. organizuoti ekonomišką ir efektyvų valstybės piniginių išteklių, esančių biudžetinių įstaigų, kurios gauna asignavimus iš valstybės biudžeto, bankų sąskaitose, valdymą Vyriausybės nustatyta tvarka;

12. atstovauti ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis arba ministerijos kanclerio pavedimu pagal departamento kompetenciją ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse, komisijose ir įmonių valdymo organuose;

13. palaikyti oficialius santykius su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis;

14. koordinuoti metinių ir tarpinių valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės iždo finansinių ataskaitų parengimą;

15. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.