Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, kitų valstybės piniginių išteklių fondų valdymą, Vyriausybės skolinimąsi, valstybės skolos apskaitą ir jos valdymą bei finansų politiką;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais bei tarptautinių organizacijų dokumentais valstybės skolos statistikos srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

6. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar buhalterinės apskaitos srityje;.

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, Lotus Notes, taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotojo funkcijos:

1. koordinuoti valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių išdavimą teisės aktuose nustatyta tvarka bei savalaikį atsiskaitymą su valstybės kreditoriais;

2. organizuoti valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitos, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitos ir valstybės išteklių fondų piniginių išteklių apskaitos tvarkymą;

3. koordinuoti skolinių įsipareigojimų, valstybės finansinio turto, valstybės garantuojamų paskolų bei taikomų išvestinių finansinių priemonių apskaitos rengimą;

4. organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo periodinių ir metinių ataskaitų rinkinių parengimą;

5. organizuoti ir užtikrinti tarpinių ir metinio valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;

6. organizuoti centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus, centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto ir valstybės garantijų ataskaitų parengimą pagal tarptautinius reikalavimus;

7. koordinuoti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, mokėjimo institucijos funkcijų vykdymą;

8. koordinuoti teisės aktais pavestų vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijos funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, vykdymą;

9. koordinuoti 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje mokėjimo institucijos funkcijų vykdymą;

10. teikti pasiūlymus dėl valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, kitų valstybės disponuojamų piniginių išteklių buhalterinės atskaitomybės metodologijos rengimo ir dėl valstybės iždo kompiuterinių sistemų funkcijų plėtojimo;

11. organizuoti, paskirstyti ir kontroliuoti departamento Finansavimo, Apskaitos ir atskaitomybės, Skolinių įsipareigojimų administravimo bei Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyrių darbą;

12. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų, susijusių su valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu, valstybės išteklių fondų valdymu, Vyriausybės skolinimusi bei viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansine atskaitomybe, projektų rengimą bei atlikti šių teisės aktų projektų analizę;

13. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio arba departamento direktoriaus pavedimu pagal departamento kompetenciją atstovauti ministeriją ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, įmonėse ar organizacijose, darbo grupėse ir komisijose; 

14. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus departamento kompetencijos ribose.