Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto valstybės biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse, taip pat mokėti dirbti Navision Financials (Microsoft Dynamics NAV) programa;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1 rengti asignavimų, skiriamų Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Lietuvos nacionalinio dramos teatro, Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – kuruojami asignavimų valdytojai) pavirtintoms programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams sudaryti;

2. nagrinėti kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų sąmatų projektus, dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengti išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;

3. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlikti kuruojamų institucijų rengiamų ir teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų, projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

4. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir teikti informaciją, rengti išvadas dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;

5. vadovaujantis teisės aktais pagal kuruojamų asignavimų valdytojų prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

6. nagrinėti ir vertinti kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

7. dalyvauti kuruojamų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

8. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

9. pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. sisteminti informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą;

11. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto programų sąmatų ir išlaidų apskaičiavimo formas;

12. rengti informaciją, pranešimus ir kitą reikalingą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

14. pavaduoti (atlikti funkcijas) skyriaus vedėją jam laikinai nesant;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.