Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi, valstybės skolos valdymą, vertybinių popierių apyvartą bei finansų rinkų funkcionavimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų rinkų veiklos principais, buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

4. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo reikalavimais ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. planuoti bei organizuoti Vyriausybės vertybinių popierių (platinamų ne aukciono būdu) emisijas vidaus rinkoje;

2. nuolat palaikyti ryšius su Vyriausybės vertybinių popierių platintojais, vertybinių popierių rinkos dalyviais, Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių birža bei Lietuvos banku Vyriausybės vertybinių popierių bei jų cirkuliacijos klausimais;

3. kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose, šios informacijos pagrindu teikti pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių, platinamų vidaus rinkoje ne aukciono būdu, emisijų sąlygų bei vertybinių popierių parametrų tobulinimo;

4. teikti informaciją visuomenei apie Vyriausybės vertybinių popierių (platinamų ne aukciono būdu) emisijas, rengti pranešimus spaudai apie skolinimąsi vidaus rinkoje;

5. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitų ministerijų ir valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose, dalyvauti kitų komisijų veikloje;

6. kaupti ir analizuoti informaciją apie užsienio šalių vidaus rinkose leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie užsienio šalių kapitalo rinkų vystymąsi bei tendencijas, naujų investavimo priemonių atsiradimą bei įgyvendinimo praktiką;

7. rengti vertybinių popierių platinimo bei apyvartos ataskaitas bei vertybinių popierių rinkos apžvalgas;

8. rengti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su Vyriausybės skolinimusi vidaus rinkoje;

9. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės skolinimąsi, projektus, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

10. įvesti informaciją į duomenų bazes, dalyvauti tobulinant esamas informacines sistemas, talpinti skyriaus kompetencijoje esančią informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.