Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi ir skolintų lėšų perskolinimą, investicijų projektų finansavimą, turto vertinimą bei įkeitimą (hipoteką);

3. būti susipažinęs su buhalterine apskaita ir atsiskaitymų sistemomis;

4. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti analizuoti ir vertinti investicinius projektus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti planuojant valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų paskolų poreikį, numatomą kiekvienų metų Valstybės investicijų programoje;

2. dalyvauti nagrinėjant investicijų projektus, finansuojamus valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų paskolų lėšomis, šių projektų finansavimo sąlygas, bei siūlyti optimalius jų finansavimo būdus ir šaltinius;

3. ruošti ir derinti paskolų sutarčių, garantinių raštų (sutarčių) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų projektus;

4. rengti ir/ar dalyvauti rengiant dokumentų ir teisės aktų, susijusių su valstybės skolinimusi, valstybės vardu gautų paskolų ir valstybės garantijų suteikimu, projektus;

5. dirbti su informacinėmis sistemomis bei užtikrinti savalaikį pradinės informacijos apie valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamas paskolas, šių paskolų perskolinimą, įvedimą;

6. analizuoti, rengti ir teikti visą reikiamą medžiagą, susijusią su esamų ir numatomų investicijų projektų finansavimu, valstybės garantijų suteikimu ir su valstybės vardu jau paimtų paskolų bei suteiktų valstybės garantijų sąlygų pakeitimais, svarstyti Valstybinei paskolų komisijai bei teikia šiai komisijai savo išvadas ir siūlymus paminėtais klausimais;

7. rengti ir derinti valstybės vardu gautų paskolų perskolinimo sutartis ir valstybės garantijų teikimo sutartis bei garantinius raštus, analizuoti valstybei įkeičiamo turto pobūdį ir vertę, palaikyti ryšius su Centrine projektų vertinimo agentūra;

8. esant pavedimui pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai kitų ministerijų ir valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose, dalyvauti kitų komisijų veikloje;

9. analizuoti ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių raštus, nagrinėti juose iškeltas problemas bei rengti atsakymus;

10. pagal savo kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis;

11. organizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono rengėjo pagal 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL 2010 L 302, p. 1) nuostatas funkcijų vykdymą;

12. konsultuoti pagal kompetenciją ministerijos valstybės tarnautojus ir ūkio subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.