Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi, skolos ir pinigų valdymą;

3. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas;

4. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

6. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. teikti teisines išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės skolinimosi, skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimus, projektų;

2. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi, skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimais projektus ir nustatyta tvarka juos derinti su kitomis institucijomis;

3. rengti paskolos sutarčių, garantinių raštų (sutarčių), perskolinimo sutarčių ir kitų sutarčių projektus bei derinti juos su bankais, tarptautinėmis finansų institucijomis ir kitomis organizacijomis;

4. teikti teisines išvadas ir pasiūlymus dėl kitų įstaigų ar institucijų parengtų paskolos sutarčių, garantinių raštų (sutarčių), kitų sutarčių ir įsipareigojamųjų skolos dokumentų projektų;

5. teikti teisines išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

6. teikti skyriui teisinę informaciją apie įstatymų ir kitų teisės aktų taikymą skyriaus kompetencijos klausimais;

7. dalyvauti laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus dėl įvairių skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų;

8. dalyvauti komitetuose, komisijose ir darbo grupėse svarstant teisės aktų projektus, teisės aktų pakeitimus ir papildymus;

9. bendrauti su Lietuvos ir užsienio bankų ir kitų finansinių organizacijų atstovais, dalyvauti derybose bei bendradarbiauti su valstybės valdžios ir valdymo institucijų bei įmonių, įstaigų darbuotojais skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

10. esant pavedimui atstovauti teismuose ginant valstybės interesus;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.