Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti nustatant ir įvertinant departamento veiklos riziką;

2. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl departamento veiklos rizikos valdymo priemonių, kurios leistų iki priimtino lygio sumažinti veiklos riziką;

3. koordinuoti veiklos rizikos mažinimo priemonių parengimą;

4. nuolat stebėti patvirtintų veiklos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą;

5. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl patvirtintų veiklos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo;

6. analizuoti ir tobulinti veiklos rizikos valdymo metodikas;

7. analizuoti informacinius srautus departamente ir teikti pasiūlymus dėl efektyvesnio informacinių srautų valdymo;

8. koordinuoti departamento valstybės tarnautojų darbo vadovų ir procesų aprašymų parengimą;

9. analizuoti departamento valstybės tarnautojų darbą ir teikti pasiūlymus dėl efektyvesnio užduočių atlikimo;

10. rengti Skolos valstybės vardu valdymo programą;

11. planuoti valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;

12. dalyvauti skolinimosi ir skolinių įsipareigojimų valdymo strategijų kūrime;

13. dalyvauti rengiant kitų teisės aktų, reglamentuojančių departamento veiklą, projektus;

14. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) veiklos rizikos valdymo klausimais;

15. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir perengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

16. teikti informaciją bei rengti ataskaitas dėl departamento strateginių tikslų įgyvendinimo, dalyvauti rengiant informacinius leidinius;

17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.