Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą ir valdymą bei valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti valstybės piniginių išteklių įplaukų srautų prognozes;

2. palaikyti pastovius ryšius su ministerijos Fiskalinės politikos departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos bei Muitinės departamentu prie LR Finansų ministerijos rengiant ir tikslinant valstybės biudžeto pajamų prognozes;

3 sudaryti ir nuolat atnaujinti metines, mėnesio ir dienos valstybės biudžeto pajamų prognozes pagal atskiras valstybės biudžeto pajamų rūšis;

4. analizuoti valstybės piniginių išteklių įplaukų srautus ir jų dinamiką, lyginti juos su prognozėmis ir tobulinti prognozavimo metodikas;

5. dalyvauti rengiant ir diegiant valstybės piniginių išteklių srautų valdymo ir prognozavimo kompiuterines programas;

6. rengti ir teikti departamento vadovybei informaciją apie valstybės piniginių išteklių srautus, likvidžių finansinių išteklių dydžius;

7. teikti pasiūlymus dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo atsižvelgiant į valstybės piniginių išteklių srautų prognozes;

8. teikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, ministerijos administracijos padaliniams ir kitiems jos vartotojams skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;

9. pagal skyriaus kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą ir prognozavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

10. pagal savo kompetenciją kaupti, analizuoti ir sisteminti finansinę, ekonominę, komercinę ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti, taip pat nagrinėti ir tinkamai pritaikyti kitų šalių patirtį;

11. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybės piniginių išteklių naudojimo ir valdymo klausimais;

12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;