Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti dėl jų išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus;

2. metodiškai vadovauti rengiant asignavimų, skiriamų švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, policijos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams sudaryti;

3. dalyvauti nagrinėjant skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus;

4. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir teikti informaciją;

5. užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų Finansų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

6. prireikus dalyvauti ir teikti išvadas bei pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

7. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

8. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitų vertinimą ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

9. organizuoti ir kontroliuoti atsakymų dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų rengimą;

10. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.