Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą:

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (Navision Financials);

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. užtikrinti mokėjimo paraiškų iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų priėmimą ir jų mokėjimo kontrolę;

2. tvirtinti (sertifikuoti) iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų gautas patvirtintas mokėjimo paraiškas ir teikti bankui mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją, pasirašyti patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus ar parengtus mokėjimo pavedimus;

3. užtikrinti, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams būtų teisingai, vadovaujantis patvirtintomis valstybės iždo procedūromis, išduodamos valstybės biudžeto lėšos;

4. organizuoti ir koordinuoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpinių ir metinių valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų analizę;

5. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

6. analizuoti ir vertinti išduotas valstybės biudžeto lėšas pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, rengti pasiūlymus dėl valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo;

7. kontroliuoti ir analizuoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į valstybės biudžetą ir su tuo susijusių atitinkamų programų finansavimą;

8. analizuoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę ir pagal ją rengti medžiagą aiškinamajam raštui apie valstybės biudžeto vykdymą;

9. tvirtinti užregistruotas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir sukauptas gautinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

10. organizuoti ir koordinuoti informacijos (duomenų), raštų projektų ir išvadų finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais skyriui priskirtais klausimais rengimą;

11. organizuoti skyriui priklausančių bylų parengimą ir pateikimą į archyvą;

12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.