Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą bei valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei pavyzdiniu valstybės iždo buhalterinės apskaitos vadovu;

3. būti susipažinęs teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams bei ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų finansavimą;

4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį finansų srityje;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (Navision Financials);

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. spręsti jo kompetencijai priklausančius tiekėjų duomenų tvarkymo VBAM sistemoje klausimus;

2. teikti pasiūlymus dėl tiekėjų duomenų tvarkymo VBAM sistemoje procedūrų tobulinimo;

3. tvarkyti biudžetinių įstaigų, jų tiekėjų ir jų bankų sąskaitų, bankų kodų duomenis VBAM sistemoje: atlikti tiekėjų pasiūlymų importo iš asignavimų valdytojų ir iš ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo informacinės kompiuterizuotos valdymo ir priežiūros sistemos (toliau vadinama – SFMIS), šių pasiūlymų apdorojimo (tikrinimo, šalinimo, tvirtinimo, registravimo), tiekėjų ir jų bankų sąskaitų, bankų kodų informacijos eksporto asignavimų valdytojams, tiekėjų pasiūlymų, būklės eksporto asignavimų valdytojams ir į SFMIS, tiekėjų kortelių šalinimo procedūras, įvesti į VBAM sistemą užsienio ir kitų tiekėjų duomenis iš gautų iš biudžetinių įstaigų ir kitų organizacijų pasiūlymų (formų);

4. užtikrinti jo kompetencijai priklausančios informacijos funkcionavimą VBAM sistemoje;

5. teikti siūlymus dėl valstybės iždo naujų funkcijų plėtojimo bei vykdomų tobulinimo pagal asignavimų valdytojus ir jiems pavaldžias biudžetines įstaigas ir kitus subjektus bei atskiroms užduotims įvykdyti nurodant pageidaujamą rezultatą pagal informacines iždo sistemas;

6. analizuoti valstybės iždo funkcijas reglamentuojančius įstatymus, nutarimus, įsakymus, taisykles bei užsienio šalių patirtį siekiant numatyti valstybės iždo funkcijų pagal informacines iždo sistemas plėtojimą bei tobulinimą;

7. analizuoti informacinių iždo sistemų informacijos struktūrą (vartotojo pozicija), vartotojų pageidavimus, daryti išvadas ir teikti siūlymus dėl informacijos tikslinio panaudojimo;

8. rengti teisės aktų, raštų, susijusių su valstybės iždo funkcijų įgyvendinimu pagal informacines iždo sistemas, projektus, rengti duomenis, raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

9. priimti mokėjimo paraiškas iš kuruoti priskirtų įstaigų, jas patikrinti ir pritarti (tenkinti) jų apmokėjimui pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

10. remiantis patvirtinta valstybės biudžeto išlaidų sąmata ir pateiktomis patvirtintomis mokėjimo paraiškomis bei naudojant VBAM sistemos programinės įrangos banko modulį, parengti mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, ir teikti ją bankui, pasirašyti patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus;

11. priimti, patikrinti ir analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

12. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

13. registruoti VBAM sistemos apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir įstaigų pateiktas sukauptas gautinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

14. atlikti gautų (koreguotų, įskaitytų, grąžintų) asignavimų vertinimus atsižvelgiant į VBAM sistemos plėtrą taikant ją prie FVIS poreikių;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

 

 

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)