Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą bei valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą;

3. būti susipažinęs teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimą paramos gavėjams bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų finansavimą;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (Navision Financials);

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. priimti mokėjimo paraiškas iš kuruoti priskirtų įstaigų, jas patikrinti ir pritarti (tenkinti) jų apmokėjimui pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

2. remiantis patvirtinta valstybės biudžeto išlaidų sąmata ir pateiktomis patvirtintomis mokėjimo paraiškomis bei naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau –VBAMS) programinės įrangos banko modulį, parengti mokėjimo pavedimus atitinkančią elektroninę mokėjimo informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms, jų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, Socialinio draudimo fondo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams ir teikti ją bankui, pasirašyti patvirtintų (sertifikuotų) mokėjimo pavedimų registrus;

3. teikti informaciją kuruoti priskirtoms įstaigoms apie įvykdytus mokėjimus;

4. teikti kasdienio lėšų poreikio suvestinius duomenis Valstybės iždo departamento atitinkamiems skyriams (darbuotojams);

5. priimti, patikrinti ir analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

6. dalyvauti rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

7. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

8. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžetinių lėšų sąskaitose banke metų ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų priežastis;

9. analizuoti kuruoti priskirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus, taip pat pradelstų įsiskolinimų priežastis ir numatomus jų padengimo terminus;

10. analizuoti asignavimų, panaudotų ne pagal tikslinę paskirtį, priežastis;

11. analizuoti ir kontroliuoti išduodamas valstybės biudžeto lėšas pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ir rengti pasiūlymus dėl kuruoti priskirtų įstaigų finansavimo būklės;

12. rengti informaciją (duomenis), raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

13. registruoti VBAMS apskaitos duomenų bendro žurnalo operacijas ir įstaigų pateiktas sukauptas gautinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

14. atlikti gautų (koreguotų, įskaitytų, grąžintų) asignavimų vertinimus atsižvelgiant į VBAMS plėtrą taikant ją prie FVIS poreikių;

15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.