Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti Valstybės iždo apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, atlikti duomenų patikimumo kontrolę;

2. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas ketvirtį iš viešojo sektoriaus subjektų gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

3. analizuoti, patikrinti ir registruoti FVIS Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento pateiktų ataskaitų duomenis apie jų administruojamus mokesčius ir kitas pajamas.

4. įkelti į FVIS Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus pateiktus piniginių operacijų detalius įrašus su dimensijomis bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas) iš Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo informacinės sistemos (toliau – VSPIVS) ir suderinti tarpusavio operacijas;

5. dalyvauti rengiant pasiūlymus, susijusius su FVIS funkcionalumo vystymu, įgyvendinimu ir tobulinimu;

6. dalyvauti rengiant su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonėmis susijusius teisės aktų projektus;

7. rengti ir teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės konsolidavimo sistemą (toliau – VSAKIS) bendriems valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

8. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu;

10. rengti pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymu, pakeitimo arba papildymo;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.