Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą;

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

5. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer; Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS);

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų einamų metų asignavimų grąžinimus ir kontroliuoti banko ir buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą ir savalaikį registravimą Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);

2. dalyvauti rengiant metinį ir biudžetinių metų, tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių), valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

3. dalyvauti sudarant suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

4. priimti iš priskirtų kuruoti savivaldybių metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

5. rengti ir teikti bankams mokėjimo dokumentus, palyginti su banko išrašais ir jų pagrindu registruoti apskaitos operacijas;

6. registruoti grąžintus asignavimus bei biudžetinių įstaigų ir organizacijų užskaitas pagal asignavimų valdytojų kodus, programas, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;

7. kasdien kaupti perduotų asignavimų duomenis informacinėje FoxPro programoje;

7.8. nustatyta tvarka teikti duomenis apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms;

9. esant poreikiui, rengti pastabas ir pasiūlymus Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

10. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

11. dalyvauti rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

12. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

13. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.