Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo sistemos veiklą;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos valdymą ir apskaitą;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. būti susipažinę su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo darbą. 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kaupti valstybės biudžeto piniginius išteklius, pagal pajamų rūšis tvarkyti valstybės biudžeto pajamų apskaitą grynųjų pinigų principu bei sudaryti pajamų plano vykdymo ataskaitas;

2. priimti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) pateiktas mokesčių ir kitų įplaukų į biudžetus apyskaitas, parengti analogišką Valstybės iždo departamento apyskaitą ir jų pagrindu kas mėnesį sudaryti suvestinę Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą – forma 1-VP;

3. rengti kasdienę preliminarių duomenų apie į valstybės biudžetą pervestas įmokas ataskaitą ir informaciją apie mėnesio dekadines įplaukas;

4. kas mėnesį priimti ir patikrinti VMI ir Muitinės departamento pateiktas pažymas apie mokesčių nepriemokas ir parengti suvestinę nepriemokų pažymą;

5. rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įplaukų į biudžetus apyskaitos sudarymą, atsižvelgiant į mokesčių įstatymų pakeitimus;

6. rengti periodines ir metinę valstybės biudžeto pajamų vykdymo apyskaitas ir teikti informaciją Tarpžinybinei duomenų saugyklai;

7. kaupti, analizuoti ir apskaityti FVIS kas mėnesį iš VMI ir Muitinės departamento gautą informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

8. parengti metinį ir biudžetinių metų, tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių), valstybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitų rinkinius;

9. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus;

10. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. tvarkyti raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui į archyvą saugoti;

12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.