Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sistemos veiklą, valstybės skolos valdymą, viešojo sektoriaus finansinio turto bei įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansinių priemonių ir/arba iždo apskaitos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4. gebėti analizuoti apskaitos duomenų bei finansinių ataskaitų duomenis;

5. mokėti rinkti, kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. apskaityti ir sisteminti finansinio turto ir įsipareigojimų duomenis pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Finansų ministro patvirtintą apskaitos politikos aprašą;

2. vadovaujantis VSAFAS Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje (toliau – VSPVIS) tvarkyti apskaitos įrašus;

3. atlikti kitas, su finansinėmis priemonėmis susijusias, apskaitos operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei finansinei atskaitomybei sudaryti bei atsakyti už šių apskaitos įrašų teisingumą;

4. kaupti ir analizuoti VĮ Turto banko, kuris nustatyta tvarka administruoja ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas, priskirtas padidėjusios, abejotinos ir nuostolingos paskolų rizikos grupėms, teikiamą informaciją bei kontroliuoti VĮ Turto banko įsipareigojimų, nustatytų pavedimo sutartyje, vykdymą;

5. rinkti ir kaupti informaciją iš VĮ Turto banko, susijusią su šio banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas pavedimo sutartyje numatyta tvarka;

6. dalyvauti rengiant finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų ataskaitas bei teikiant duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti;

7. atlikti finansinio turto bei įsipareigojimų analizę bei teikti susistemintą informaciją ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei tarptautinėms organizacijoms;

8. pagal savo kompetenciją konsultuoti Valstybės iždo departamento padalinių valstybės tarnautojus (darbuotojus) duomenų tvarkymo informacinėse sistemose ir apskaitos klausimais;

9. dalyvauti atliekant finansinio turto bei įsipareigojimų likučių inventorizaciją, rengti inventorizacijos aprašus;

10. pagal savo kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių finansinių priemonių apskaitą bei metodologiją, projektus ir dalyvauti derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;

11. analizuoti skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikti skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją bei siūlymus dėl skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos sistemos funkcionalumo tobulinimo bei darbo kokybės gerinimo;

12. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupėse ir komisijose, atstovauti skyrių kitose valstybės institucijose bei įstaigose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13. bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošti juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoti į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

15. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.