Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolinimosi politiką, valstybės skolos apskaitą bei jos valdymą, taip pat su Europos Sąjungos ir Tarptautinio valiutos fondo valstybės skolos apskaitos metodologijos reikalavimais;

3. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais;

4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti atsiskaitymą su valstybės užsienio ir vidaus kreditoriaus tiksliai pagal sutarčių sąlygas; tikrinti ir pasirašyti mokėjimų pavedimus antru parašu;

2. dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės skolos, Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir valstybės garantijų apskaitą bei jos metodologiją, projektus bei atlikti jų analizę;

3. organizuoti valstybės skolos, Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto ir valstybės garantuojamų paskolų apskaitą pagal tarptautinius reikalavimus ir ataskaitų pateikimą pagal patvirtintas formas Finansų ministerijos administracijos padaliniams, pagal skyriaus kompetenciją – kitoms tarptautinėms ir Lietuvos valstybės institucijoms ir įstaigoms;

4. kontroliuoti skyriuje naudojamų automatizuotų apskaitos sistemų duomenų bazių atnaujinimą, ataskaitų jose parengimą ir pateikimą vartotojams, teikti pasiūlymus dėl sistemų tobulinimo;

5. organizuoti centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus, centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto ir valstybės garantijų ataskaitų parengimą pagal tarptautinius reikalavimus ir pateikimą;

6. organizuoti centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus skolos suvestinių ataskaitų, valstybės skolos leidinių ir skolos būklės apžvalgų parengimą;

7. tikrinti valstybės pasiskolintų lėšų ir biudžeto lėšų, susijusių su skola, judėjimo ir likučių ataskaitas, parengtas grynųjų pinigų principu;

8. kontroliuoti finansinio turto ir įsipareigojimų ataskaitų parengimą pagal 17 ir 18-uosius VSAFAS bei duomenų pateikimą į Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVIS) bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

9. kontroliuoti finansinio turto ir įsipareigojimų ataskaitų parengimą ir pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti;

10. organizuoti duomenų, susijusių su VĮ Turto banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas, surinkimą ir apdorojimą; kontroliuoti šio banko įsipareigojimų, nustatytų pavedimo sutartyje, vykdymą;

11. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą, teikia ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytą administravimo sritį pasiūlymus dėl sankcijų taikymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;

12. organizuoti medžiagos parengimą Valstybinei paskolų komisijai dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų, taip pat komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo;

13. organizuoti ūkio subjektų, kuriems suteiktos paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinės būklės analizės, jų įsipareigojimų grupavimo atlikimą bei atidėjinių poreikio nustatymą;

14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.