Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolos valdymą;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. kaupti, sisteminti statistinius duomenis ir bei atsakyti už parengtos informacijos teisingumą;

2. rengti ir teisės aktuose nustatyta tvarka atitinkamiems vidaus (ministerijos struktūriniams padaliniams, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos bankui ir kitoms valstybės valdžios institucijoms) ir užsienio (Eurostatui, Pasaulio bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir kt.) vartotojams teikti:

2.1. savivaldybių skolinių įsipareigojimų, suteiktų paskolų ir garantijų formų periodines ir metines suvestines ataskaitas;

2.2. valstybės valdomų įmonių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinių įsipareigojimų formų periodines ir metines suvestines ataskaitas;

2.3. informaciją apie valstybės perskolinamų paskolų ir skolų bei valstybės garantuojamų paskolų būklę ataskaitiniu laikotarpiu;

2.4. kitą valdžios sektoriaus skolos statistinę informaciją;

3. rengti, sisteminti ir apibendrinti centrinės valdžios ir valdžios sektoriaus skolos suvestines ataskaitas;

4. dalyvauti rengiant valdžios sektoriaus skolos būklės apžvalgas;

5. rengti analitinę, informacinę ir vaizdinę medžiagą valstybės skolos leidiniams;

6. pasibaigus biudžetiniams metams, dalyvauti rengiant valstybės skolos ataskaitą;

7. skelbti ir periodiškai atnaujinti valdžios sektoriaus skolos statistinę informaciją ministerijos svetainėje;

8. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su paskolų priežiūra, valdymu, valstybės garantuojamų paskolų bei valstybės perskolinamų paskolų apskaitos klausimais ir finansinėmis paslaugomis, projektus;

9. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės skolos apskaičiavimo metodologiją, projektus, taip pat pagal kompetenciją dalyvauti derinant kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;

10. bendradarbiauti ir bendrauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis valstybės skolos klausimais;

11. pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

12. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir perengti bylas perdavimui saugoti į archyvą;

13.  rengti atsakymus į paklausimus ir skundus finansinių paslaugų klausimais;

14. konsultuoti valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų gavėjus finansinių paslaugų klausimais;

15. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.