Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolos valdymą, valstybės skolinimosi politiką, vertybinių popierių apyvartą bei buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. administruoti, apskaityti ir sisteminti valstybės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų duomenis pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą apskaitos politiką;

2. vadovaujantis VSAFAS atlikti apskaitos įrašų tvarkymą Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje (toliau – VSPVIS), tikrinti apskaitos įrašų, automatiškai registruotų VSPIVS, pilnumą bei teisingumą;

3. atlikti kitas, su finansinėmis priemonėmis susijusias, apskaitos operacijas, reikalingas tarpinei ir metinei finansinei atskaitomybei sudaryti bei atsakyti už šių apskaitos įrašų teisingumą;

4. dalyvauti rengiant finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų ataskaitas bei teikiant duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti;

5. atlikti finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų analizę, rengti bei teikti susistemintą informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei valstybinėms ir tarptautinėms institucijoms;

6. kontroliuoti išpirkimo ir palūkanų mokėjimo grafikus, registruoti informaciją VSPIVS bei užtikrinti, kad būtų visiškai ir laiku atsiskaityta su valstybės vidaus ir užsienio kreditoriais, atlikti mokėjimo pavedimus informacinėse sistemose;

7. pasibaigus biudžetiniams metams, derinti Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų likučius su kreditoriais;

8. įvesti Valstybės skolos valdymo išlaidų duomenis į Finansų valdymo apskaitos sistemą (toliau – FVAIS) ir nustatytais terminais teikti informaciją apie Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų sukauptas ir sumokėtas palūkanas valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitai sudaryti;

9. pagal savo kompetenciją konsultuoti kitų Valstybės iždo departamento padalinių valstybės tarnautojus (darbuotojus) duomenų tvarkymo informacinėse sistemose ir apskaitos klausimais bei teikti pasiūlymus dėl automatizuotų sistemų tobulinimo;

10. pagal savo kompetenciją dalyvauti vykdant Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą;

11. dalyvauti atliekant finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų likučių inventorizaciją, rengti inventorizacijos aprašus;

12. analizuoti skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikti skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją bei siūlymus dėl skyriaus funkcijų vykdymui reikalingo sistemos funkcionalumo tobulinimo bei darbo kokybės gerinimo;

13. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, atstovauti skyrių kitose institucijose bei organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. pagal savo kompetenciją rengti teisės aktų, reglamentuojančių finansinių priemonių apskaitą bei metodologiją, projektus ir dalyvauti derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;

15. kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošti jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoti į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.