Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės skolos valdymą ir valstybės skolinimąsi;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. administruoti ūkio subjektų finansinius įsipareigojimus dėl jiems suteiktų valstybės perskolinamų paskolų:

1.1. kontroliuoti ūkio subjektams suteiktų paskolų grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą;

1.2. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo finansinių įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;

1.3. konsultuoti ūkio subjektus paskolų panaudojimo, grąžinimo, palūkanų mokėjimo ir kitais su skola susijusiais klausimais;

1.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengti paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus, bei šių sutarčių pakeitimus ir /ar papildymus;

2. kaupti ir rengti informaciją apie perskolintas valstybės vardu gautas užsienio paskolas, skolas, nurašytus delspinigius, beviltiškas paskolas arba skolas atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms:

2.1. rengti informaciją žiniaraščių sudarymui pagal atskirus paskolų gavėjus;

2.2. rengti informaciją reikalingą paskolų bei įsipareigojimų grupavimui ir sudarant specialiuosius atidėjimus;

2.3. rengti pasiūlymus dėl paskolų ir skolų pripažinimo beviltiškomis, jų pasibaigimo, nurašymo, apskaitos bei jų revizavimo;

2.4. nagrinėti ir ruošti medžiagą finansų ministro įsakymu sudarytai  komisijai dėl leidimų ūkio subjektams atlikti tam tikrus Valstybės skolos įstatyme numatytus veiksmus, suteikimo bei techniškai ją aptarnauti;

3. rengti medžiagą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl numatomos teikti valstybės pagalbos ūkio subjektams bei ataskaitas apie suteiktą valstybės pagalbą;

4. rengti medžiagą, susijusią su ūkio subjektams išduotomis paskolomis, Valstybinei paskolų komisijai bei techniškai ją aptarnauja;

5. rengti ir derinti teisės aktų projektus dėl atitinkamų priemonių skolininkams taikymo bei teikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

6. perduoti paskolas administruoti VĮ Turto bankui bei konsultuoti minėtą banką klausimais, susijusiais su perduotų paskolų ar kitų turtinių įsipareigojimų priežiūra;

7. analizuoti ir sisteminti VĮ Turto banko teikiamą informaciją apie perduotas administruoti paskolas, esant reikalui rengti išvadas atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8. bendradarbiauti su viešosiomis įstaigomis, kurioms pavesta atlikti ūkio subjektų investicinių projektų, finansuojamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, priežiūrą ir kaupti šių įstaigų teikiamą informacijų dėl paskolų panaudojimo;

9. įvesti duomenis apie pasiskolintas 1 ir 2 rizikos grupės skolininkams valstybės vardu gautas paskolas į valstybės skolos informacines sistemas ir periodiškai juos atnaujinti;

10. rengti medžiagą ir surašyti skolininkams, pažeidusiems Valstybės skolos įstatymo nuostatas, administracinio teisės pažeidimo protokolus bei atlikti su juo susijusias vykdymo procedūras;

11. pildyti sutarčių, sudarytų su skolininkais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu, jų pakeitimų ir papildymų registravimo žurnalus;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.