Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą bei vykdymą;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos finansinės paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, žinoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei Tarptautinius apskaitos standartus;  

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti, rinkti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1.organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitos tvarkymą;

2. organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą valstybės išteklių fondų (Privatizavimo, Rezervinio (stabilizavimo), VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamo tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų sąskaitos) apskaitos tvarkymą bei ataskaitų parengimą ir pateikimą valstybės išteklių fondų valdytojams;

3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo periodinius ir metinius ataskaitų rinkinius;

4. pagal skyriaus kompetenciją organizuoti ir užtikrinti teisingą valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;

5. organizuoti ir kontroliuoti informacijos, reikalingos tarpinėms ir metinėms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą laiku;

6. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministerijai ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, darbo grupėse ir komisijose;

7. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų rengimą ir derinimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. paskirstyti skyriaus kompetencijai priskirtus darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

9. koordinuoti skyriaus darbą su kitais departamento skyriais bei ministerijos administracijos padaliniais;

10. užtikrinti, kad skyriaus nuostatais patvirtintos skyriaus funkcijos bei gauti pavedimai būtų atliekami tinkamai ir laiku;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.