Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą ;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos žemės ūkiui ir kitų Europos Sąjungos paramos priemonių lėšų valdymą ir apskaitą, žinoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei Tarptautinius apskaitos standartus;

4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti Europos Sąjungos paramos priemonių – Europos Bendrijų iniciatyvų INTERREG, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos, Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, Solidarumo fondo, Vidaus saugumo fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei kitų priskirtų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

2. tvarkyti Europos Sąjungos žemės ūkio fondų – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondų kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;

3. pervesti finansinės paramos lėšas Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos finansiniuose memorandumuose nurodytiems asmenims;

4. rengti suvestinę informaciją apie Europos Sąjungos nuosavų išteklių mokėjimus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti apie tai informaciją;

5. priimti teisės aktuose nustatyta tvarka priskirtų tvarkyti finansinės paramos priemonių lėšas, kurias perveda Europos Komisija į šiam tikslui atidarytas sąskaitas Lietuvos banke;

6. tvarkyti priskirtų Europos Sąjungos paramos priemonių finansavimo sumų apskaitą Finansų valdymo informacinėje sistemoje (FVIS) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, užtikrinti priskirtų paramos priemonių duomenų teisingumą ir teikti su tuo susijusią informaciją;

7. rengti mokėjimo pavedimus dėl Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitų FVIS ir atsakyti už jų teisingumą;

8. atlikti priskirtų Europos Sąjungos paramos priemonių duomenų patikimumo kontrolę FVIS;

9. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas;

10. dalyvauti rengiant ir tobulinant priskirtų Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

11. pagal priskirtą kompetenciją rengti teisės aktų projektus, išvadas ir pasiūlymus bei dalyvauti rengiant ir derinant kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;

12. dalyvauti rengiant ir diegiant informacinių technologijų sistemas, skirtas Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos apskaitai tvarkyti;

13. nustatyta tvarka teikti informaciją apie priskirtų Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių lėšų judėjimą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems jos vartotojams;

14. pagal kompetenciją teikti finansinę informaciją dėl derybų su Rusijos Federacija dėl valiutinių indėlių atkurtų buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje grąžinimo ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

15. tvarkyti raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti bylas perdavimui i archyvą saugoti;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.