Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybines komandiruotes bei viešuosius pirkimus:

3. būti susipažinęs su diplomatinio ir valstybinio protokolo taisyklėmis, užsienio svečių priėmimo organizavimo, vizitų (Lietuvoje ir užsienyje) programų ruošimo bendrosiomis taisyklėmis, išmanyti pagrindinius tarptautinių konferencijų, verslo forumų organizavimo principus;

4. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti rengiant ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) komandiruotes:

1.1. ruošti ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl vykimo į komandiruotes projektus;

1.2. bendrauti ir bendradarbiauti su kelionių agentūromis dėl vizitų, komandiruočių ir renginių organizavimo;

1.3. palaikyti ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, su Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje dėl bendrų komandiruočių organizavimo;

1.4. tvarkyti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų), vykstančių į komandiruotes užsienyje ir Lietuvos Respublikoje dokumentus (bilietus, sveikatos draudimo liudijimus, viešbučio rezervacijos patvirtinimus, vizas);

1.5. teikti informaciją ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams), besiruošiantiems vykti į komandiruotės, apie maršrutus, kainas ir apgyvendinimo sąlygas;

1.6. teikti tarnybinių komandiruočių ir reprezentacinių išlaidų dokumentus Ekonomikos departamentui;

2. dalyvauti organizuojant valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius ir darbo vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius ir darbo vizitus Lietuvos Respublikoje;

3. dalyvauti rengiant tarptautines konferencijas ir seminarus;

4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybinio protokolo klausimais;

5. kaupti ir saugoti nustatyta tvarka ministerijos korespondenciją apie skyriaus vykdomas užduotis;

6. rengti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

7. finansų ministro, ministerijos kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ar įstaigose;

8. organizuoti prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su ministerijos reprezentacija ir tarnybinėmis komandiruotėmis viešuosius pirkimus;

9. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.