Pareigų aprašymas Spausdinti

TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau vadinama – EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai) lėšomis finansuojamų priemonių planavimą, parengimą, įgyvendinimo priežiūrą ir atsiskaitymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – tarptautinės finansinės paramos koordinavimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, valstybių, teikiančių paramą (valstybių donorių), teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų naudojimą ir valdymą;

6.3. būti susipažinęs su programų ir projektų valdymu;

6.4. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. dalyvauti 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų investicijų planavimo procese;

7.2. rengti 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) modelį bei aprašymą, jį tobulinti atsižvelgiant į derybų su donorais dėl Susitarimo memorandumų dėl 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus;

7.3. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją organizuoti ir koordinuoti 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamų programų planavimo, rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo, priežiūros, rizikos valdymo, atsiskaitymo ir užbaigimo procesą;

7.4. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją prižiūrėti 2004-2009 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pasibaigusių projektų rezultatų tęstinumo sąlygų įgyvendinimą;

7.5. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją teikti informaciją ir pagalbą jam priskirtų 2009–2014 metų bei 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriams rengiant programų pasiūlymus, koordinuoti šių programų patvirtinimo procesą, prižiūrėti patvirtintų programų įgyvendinimą;

7.6. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją palaikyti ryšius su valstybių, teikiančių paramą, institucijomis, tiesiogiai (centralizuotai) administruojančiomis iš 2009-2014 metų bei 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamas programas Lietuvai, stebėti šių programų įgyvendinimą;

7.7. koordinuoti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei programų dvišalio bendradarbiavimo fondų veiklą, konsultuoti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatorius, kitas suinteresuotas institucijas dėl šių fondų veiklos;

7.8. rengti ir (arba) derinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų priemonių paramos ir įgyvendinimo sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų priemonių planavimu, rengimu, įgyvendinimu ir administravimu;

7.9. dalyvauti kuriant bei tobulinant 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų VKS, rengti VKS aprašą ir jo pakeitimus, prižiūrėti VKS veikimą, rengti VKS veikimo ataskaitas tvirtinančiajai institucijai;

7.10. organizuoti strateginių ataskaitų apie 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą Lietuvoje parengimą ir pateikimą valstybių, teikiančių paramą, atsakingoms institucijoms;

7.11. atlikti 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų rizikos valdymo koordinatoriau funkcijas;

7.12. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemį (toliau - SFMIS), registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu;

7.13. organizuoti Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komiteto, Norvegijos karalystės generalinio auditoriaus biuro ir Europos laisvos prekybos asociacijos auditorių valdybos prašymu auditus, dalyvauti juos atliekant, teikti arba organizuoti prašomos informacijos ar dokumentų pateikimą;

7.14. vertinti valstybių, teikiančių paramą atsakingų institucijų rekomendacijas dėl 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų panaudojimo, teikti pasiūlymus skyriaus vadovybei dėl rekomendacijų įgyvendinimo, informuoti valstybių, teikiančių paramą, atsakingas institucijas apie rekomendacijose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą;

7.15. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti, užtikrinti duomenų ir saugotinos informacijos saugumą, prireikus rengti ataskaitas, suvestines ir kitos formos informaciją, formuluoti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų priemonių koordinavimo ir administravimo gerinimo;

7.16. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir forma rengti ir organizuoti informacijos teikimą valstybių, teikiančių paramą, atsakingoms institucijoms, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravime dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms, kitoms suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ar įstaigoms, kitiems Finansų ministerijos struktūriniams padaliniams, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetui, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo ir (arba) bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetams;

7.17. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su šalių, teikiančių paramą, atsakingomis institucijomis, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.18. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai valstybės institucijų arba įstaigų sudarytų darbo grupių bei komisijų, sprendžiančių EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų panaudojimo klausimus, darbe;

7.19. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, iš jų finansuojamų konkrečių priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetuose, susitikimuose su valstybių, teikiančių paramą, atitinkamų institucijų atstovais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.20. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

7.21. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)