Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, valstybių, teikiančių paramą (valstybių donorių), teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų panaudojimą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sandarą, rengimą ir vykdymą, pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės iždo procedūras reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

 

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti teisės aktus, reikalingus pasirengimo įgyvendinti 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus Lietuvoje procesui organizuoti;

2. rengti ir (ar) derinti Susitarimo memorandumų tarp Lietuvos ir valstybių donorių dėl 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimui Lietuvoje projektus, organizuoti jų pasirašymo bei tvirtinimo procesą;

3. dalyvauti kuriant, prižiūrint ir tobulinant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir kontrolės sistemas (VKS), vertinti atsakingų valstybių, teikiančių paramą, institucijų, nepriklausomų vertintojų bei kompetentingų audito institucijų rekomendacijas dėl VKS tobulinimo, formuluoti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

4. rengti ir/ar dalyvauti rengiant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos VKS veikimą reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus;

5. rengti ir (arba) derinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų paramos ir programų įgyvendinimo tipinių sutarčių projektus;

6. dalyvauti rengiant ir (arba) derinant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos programų ir kitų finansuojamų priemonių paramos ir įgyvendinimo sutartis bei jų keitimus;

7. rengti nurodymus, paaiškinimus, rekomendacijas EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančioms institucijomis EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos VKS veikimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su valstybių, teikiančių paramą, atitinkamomis institucijomis, kitomis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos programos planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriais, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tarpinėmis institucijomis, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos struktūriniais padaliniais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos VKS kūrimo, priežiūros ir tobulinimo, susijusių reglamentuojančių teisės aktų taikymo, paramos bei įgyvendinimo sutarčių rengimo ir sudarymo klausimais;

9. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, reikalingą atlikti jam priskirtas funkcijas, užtikrinti duomenų ir saugotinos informacijos saugumą, teisės aktų nustatyta tvarka ir forma rengti ir organizuoti informacijos teikimą valstybių, teikiančių paramą, atitinkamoms institucijoms, kitoms EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos programos planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriams, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tarpinėms institucijoms, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, kitoms suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ar įstaigoms, kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei šių mechanizmų programų priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetams, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos ir iš jos finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo komitetams, VKS kūrimo, priežiūros ir tobulinimo, susijusių reglamentuojančių teisės aktų taikymo, paramos bei įgyvendinimo sutarčių rengimo ir sudarymo klausimais;

10. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai valstybės institucijų arba įstaigų sudarytų darbo grupių bei komisijų, sprendžiančių EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo VKS kūrimo, priežiūros ir tobulinimo klausimus, darbe, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei šių mechanizmų programų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos bei iš jos finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetuose, susitikimuose su valstybių, teikiančių paramą, atitinkamų institucijų atstovais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

11. dalyvauti Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komiteto, Norvegijos Karalystės generalinio auditoriaus biuro ir Europos laisvos prekybos asociacijos auditorių valdybos atliekamuose audituose, pagal kompetenciją teikti jiems prašomą informaciją ir dokumentus;

12. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemį;

13. atlikti 2009-2014 EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pažeidimų kontrolieriaus funkcijas: atlikti tyrimą dėl įtariamo pažeidimo dėl EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos ir nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo bei VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai programos operatoriaus funkcijoms atlikti skirtų programų valdymo lėšų, teikti nacionaliniam viešajam subjektui, atsakingam už ataskaitų apie pažeidimus rengimą ir teikimą, informaciją apie įtariamus ir nustatytus minėtų lėšų panaudojimo pažeidimus arba įtariamas nusikalstamas veikas;

14. teisės aktų nustatytais atvejais informuoti Šveicarijos atsakingas institucijas  apie nustatytus pažeidimus Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje;

15. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

16. talpinti informaciją apie skyriaus rengiamus teisės aktus į Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą (TAIS-TAPIS);

17. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.