Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos Lietuvai administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais, reglamentuojančiais paramos naudojimą ir valdymą;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

5. išmanyti projektų valdymą;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos planavimo, panaudojimo, administravimo, atsiskaitymo ir užbaigimo procesą;

2. koordinuoti priskirtų iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamų programų ir kitų priemonių parengimo ir patvirtinimo procesą, prižiūrėti patvirtintų programų ir kitų priemonių įgyvendinimą pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją;

3. dalyvauti kuriant, prižiūrint ir tobulinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos  valdymo ir kontrolės sistemą, vertinant Šveicarijos Konfederacijos atsakingų institucijų bei kompetentingų audito institucijų rekomendacijas dėl valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo, formuluoti ir teikti skyriaus vadovybei pasiūlymus dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

4. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant ir (arba) derinti tarptautinių sutarčių, teisės aktų ir kitų dokumentų bei jų pakeitimų projektus, reglamentuojančius Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą ir (arba) reikalingus paramos planavimui, administravimui, panaudojimui ir atsiskaitymui;

5. organizuoti metinius susitikimus su Šveicarijos Konfederacijos atsakingomis institucijomis;

6. organizuoti metinės ataskaitos apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimą Lietuvoje parengimą ir pateikimą Šveicarijos Konfederacijos atsakingoms institucijoms;

7. rinkti, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, reikalingą pagal kompetenciją Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramai koordinuoti, užtikrinti duomenų ir saugotinos informacijos saugumą; formuluoti ir teikti skyriaus vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos planavimo, panaudojimo, administravimo, atsiskaitymo gerinimo bei dėl jam priskirtų konkrečių Lietuvos ir Šveicarijos programos lėšomis finansuojamų programų ir priemonių koordinavimo ir administravimo gerinimo;

8. pagal kompetenciją organizuoti teisės aktais nustatytos formos ir tvarka informacijos bei medžiagos parengimą ir pateikimą atsakingoms Šveicarijos Konfederacijos institucijoms, kitoms Lietuvos ir Šveicarijos programos administravime dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms, kitoms suinteresuotoms Lietuvos institucijoms ir (arba) įstaigoms, tarpinėms institucijoms, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos ir iš jos finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo komitetams, projektų vykdytojams, pareiškėjams apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos poreikį, planavimą, panaudojimą, administravimą ir atsiskaitymą bei apie jam koordinuoti ir prižiūrėti priskirtas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamas konkrečias programas ir priemones;

9. pagal savo kompetenciją teikti ministerijos vadovybei, atstovui spaudai bei kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams informaciją, susijusią su Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos planavimu, administravimu, panaudojimu ir atsiskaitymu bei su jam priskirtų koordinuoti ir prižiūrėti konkrečių programų ir priemonių koordinavimu ir administravimu;

10. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Šveicarijos Konfederacijos atsakingomis institucijomis, kitomis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos administravime dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, tarpinėmis institucijomis, projektų vykdytojais, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitais Finansų ministerijos struktūriniais padaliniais Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos bei iš jos finansuojamų konkrečių programų ir kitų priemonių koordinavimo ir administravimo klausimais;

11. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos ir iš jos finansuojamų konkrečių programų ir kitų priemonių priežiūros ir valdymo komitetuose, susitikimuose su Šveicarijos Konfederacijos atsakingų institucijų atstovais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

12. organizuoti ir koordinuoti pasirengimo 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimui procesą;

13. ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti valstybės institucijų arba įstaigų sudarytų darbo grupių bei komisijų, sprendžiančių Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo klausimus, pasirengimo įgyvendinti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, darbe;

14. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

15. pavaduoti laikinai nesantį skyriaus vedėją;

16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.