Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, valstybių, teikiančių paramą (valstybių donorių), teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų naudojimą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su programų ir projektų valdymu;

4. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų investicijų planavimo bei valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo procese, organizuoti šio proceso viešinimą;

2. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją teikti informaciją ir pagalbą jam priskirtų 2009-2014 metų ir 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriams rengiant programų pasiūlymus, koordinuoti šių programų patvirtinimo procesą, prižiūrėti patvirtintų programų įgyvendinimą;

3. organizuoti metinius susitikimus su donorais įgyvendinant EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, atlikti posėdžių sekretoriaus funkcijas;

4. rengti ir (arba) derinti paramos (tarptautinių) ir įgyvendinimo sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų planavimu, įgyvendinimu ir administravimu;

5. pagal koordinavimo institucijos kompetenciją rengti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos Lietuvai viešinimo ir informavimo strategijas ir (arba) planus, įgyvendinti koordinavimo institucijos viešinimo ir informavimo priemones, prižiūrėti kitų su šių paramos programų administravimu susijusių institucijų informavimo ir viešinimo veiksmus;

6. pagal nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją rengti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamų priemonių vertinimo planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

7. vykdyti arba dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus, susijusius su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimu;

8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su šalių, teikiančių paramą, atitinkamomis institucijomis, kitomis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos programos įgyvendinime ir administravime dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriais, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tarpinėmis institucijomis, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos struktūriniais padaliniais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų informavimo ir viešinimo, iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamų priemonių vertinimo klausimais;

9. pagal priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir forma rengti ir organizuoti informacijos teikimą valstybių, teikiančių paramą, atitinkamoms institucijoms, kitoms EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos programos įgyvendinime ir administravime dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriams, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tarpinėms institucijoms, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, kitoms suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ar įstaigoms, kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei  šių mechanizmų programų priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetams, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos ir iš jos finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo komitetams, projektų vykdytojams, pareiškėjams;

10. registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemyje (SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu koordinuojant priskirtas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas;

11. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti Finansų ministerijai EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetuose, susitikimuose su valstybių, teikiančių paramą, atitinkamų institucijų atstovais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

12. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją atstovauti Finansų ministerijai valstybės institucijų arba įstaigų sudarytų darbo grupių bei komisijų, sprendžiančių EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų panaudojimo klausimus, darbe;

13. tvarkyti su EEE ir Norvegijos finansiniais mechanizmais susijusią informaciją ministerijos interneto svetainėje ir (arba) šioms paramos programoms skirtose interneto svetainėse;

14. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

15. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.