Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos Lietuvai administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės finansinės paramos naudojimą ir valdymą;

4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir koordinuoti paramos planavimo, panaudojimo, administravimo ir atsiskaitymo (užbaigimo) procesą pagal Finansų ministerijai teisės aktais nustatytas funkcijas ir procedūras bei skyriaus nuostatuose priskirtą kompetenciją;

2. užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka ir forma būtų parengta ir Europos Sąjungos, valstybių, teikiančių kitą tarptautinę paramą, įgaliotoms institucijoms, Valstybės kontrolei, kitoms suinteresuotoms Lietuvos institucijoms ir įstaigoms pateikta informacija, susijusi su skyriaus įgyvendinamais veiklos tikslais ir atliekamomis funkcijomis;

3. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su skyriui nustatytais veiklos tikslais ir atliekamomis funkcijomis, rengimą ir (arba) derinimą, taip pat išvadų ir pasiūlymų dėl kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais rengimą;

4. organizuoti ir kontroliuoti tarptautinių sutarčių projektų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus įgyvendinamais veiklos tikslais ir atliekamomis funkcijomis, rengimą ir derinimą Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka;

5. užtikrinti, kad Finansų ministerijos atstovui spaudai ir kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams pagal kompetenciją būtų teikiama informacija, susijusi su skyriaus įgyvendinamais veiklos tikslais ir atliekamomis funkcijomis;

6. konsultuoti Finansų ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus veiklos klausimais;

7. palaikyti ryšius su Europos Sąjungos, kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, ir Lietuvos Respublikos institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtos paramos programų ir kitų finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetuose, susitikimuose su Europos Komisijos, valstybių, teikiančių kitą tarptautinę paramą, įgaliotų  institucijų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti valstybės institucijų arba įstaigų sudarytų darbo grupių, komitetų ir komisijų darbe;

10. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų, funkcijų ir duotų pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

11. kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtai paramai koordinuoti;

12. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

13. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos ribose, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.