Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sritis;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais finansų srityje;

5.būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucine sistema;

6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai tarptautinėse ekonominėse organizacijose ir tarptautinėse finansų institucijose;

2. pagal kompetenciją analizuoti ES institucijose ir ES bei tarptautinių finansų institucijų valdymo organuose nagrinėjamus klausimus;

3. pagal kompetenciją koordinuoti pozicijų ES Tarybos darbo grupių ir komitetų bei Tarybų, Europos Bendrijų Komisijos komitetų posėdžiams pagal Finansų ministerijos kompetencijos sritį pateikimą;

4. pagal departamento kompetenciją organizuoti bendradarbiavimą su ES institucijomis, ES šalių narių finansų ministerijomis, ES institucijų bei šalių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje su naryste ES bei ES ir tarptautinėse finansų institucijose susijusiais finansiniais klausimais;

5. organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose bei įgaliojimų suteikimą valstybės pareigūnams dėl atstovavimo šių institucijų valdymo organuose, projektų rengimą;

6. pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą tarptautinėse finansų institucijose, bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo klausimais;

7. organizuoti informacijos apie valstybės turtą ir įsipareigojimus, susijusius su naryste ES ir tarptautinėse finansų institucijose, kaupimą bei teisės aktų projektų dėl šių įsipareigojimų vykdymo rengimą bei koordinuoja jų vykdymą;

8. kontroliuoti, kad laiku ir kokybiškai būtų apskaičiuotos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos oficialiai paramai vystymuisi per tarptautines finansų institucijas;

9. kontroliuoti Europos Bendrijų nuosavų išteklių programos administravimą;

10. atstovauti ministerijos vadovybės pavedimu Finansų ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, dalyvauti Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų darbo grupių (komitetų) veikloje.