Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančias ES biudžeto klausimus;

3. būti susipažinęs su ES nuosavų išteklių administravimo sistema Lietuvos Respublikoje bei su ES daugiametės finansinės programos kontekstu;

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. turėti duomenų sisteminimo, analizės ir modeliavimo įgūdžius;

7. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti anglų ir/arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti ir rengti medžiagą ES Tarybos Biudžeto komiteto, kitų ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir ES Tarybų posėdžiams ES biudžeto ir ES nuosavų išteklių klausimais;

2. analizuoti ES biudžeto projektus ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl metinio ES biudžeto sudarymo, tikslinimo ir vykdymo;

3. teikti pasiūlymus finansų ministrui ir finansų viceministrui pagal administravimo sritį Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo metinio ES biudžeto, ES nuosavų išteklių ir ES daugiametės finansinės programos klausimais;

4. pagal skyriaus kompetenciją rinkti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti informaciją apie metinį ES biudžetą, ES nuosavus išteklius ir daugiametę finansinę programą ir teikti ją finansų ministrui, finansų viceministrui pagal administravimo sritį ir departamento direktoriui;

5. pagal kompetenciją dalyvauti teikiant pastabas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Komisijoje ir ES Tarybose svarstomais klausimais, susijusiais su ES biudžetu ir ES nuosavais ištekliais;

6. pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Komisijos ir ES Tarybos komitetuose ir darbo grupėse ES biudžeto ir ES nuosavų išteklių klausimais;

7. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos strateginio veiklos plano rengime;

8. organizuoti nuosavų išteklių mokėjimą į ES biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

9. koordinuoti Europos Komisijos ES nuosavų išteklių patikrinimus ir kontrolės vizitus;

10. kaupti, tvarkyti ir skleisti informaciją apie ES programas ir Lietuvos Respublikos dalyvavimą jose, rengti šios informacijos metines suvestines;

11. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.