Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį valstybės viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje;

3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5. sugebėti organizuoti, planuoti bei kontroliuoti departamento darbą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

Valstybės tarnautojas vykdo departamento kompetencijai priskirtas funkcijas:

1. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos vykdomų programų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

2. rengia ministerijos vykdomų programų sąmatų išlaidų įvykdymo atskaitomybę ir ją teikia departamento direktoriui;

3. laikinai nesant departamento direktoriui, atlieka departamento direktoriaus funkcijas;

4. koordinuoja ir kontroliuoja Finansų ir Programų vykdymo skyrių darbą;

5. teikia departamento direktoriui informaciją apie minėtų skyrių darbuotojų tarnybinius nusižengimus bei pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo;

6. dalyvauja paskirstant užduotis tarp departamento skyrių;

7 dalyvauja planuojant lėšas ministerijos vykdomų programų įgyvendinimui;

8. vykdo kitus departamento direktoriaus pavedimus.