Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje ir ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirtis;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti departamento ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. atlikti ministerijos vyriausiojo buhalterio funkcijas;

2. formuoti ministerijos buhalterinės apskaitos politiką ir organizuoti jos įgyvendinimą;

3. organizuoti ministerijos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų parengimą ir nustatytais terminais pateikimą ministerijai;

4. atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-198 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

5. organizuoti ministerijos finansų kontrolės taisyklių rengimą bei inicijuoti jų tikslinimą, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus;

6. organizuoti ataskaitos apie ministerijos finansų kontrolės būklę rengimą bei pateikimą ministerijai;

7. organizuoti ir dalyvauti rengiant ministerijos strateginį veiklos planą;

8. analizuoti ministerijos išlaidas ir imtis atitinkamų priemonių ir/ar teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl taupesnio ir efektyvesnio lėšų panaudojimo;

9. organizuoti ministerijos investicijų projektų rengimą;

10. pagal kompetenciją dalyvauti komisijų, komitetų veikloje, atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, siekiant įgyvendinti ministerijos tikslus ir uždavinius;

11. nuo 2016 m. sausio 1 d. atlikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausiojo buhalterio funkcijas, nustatytas 2016 m. sausio 14 d. Buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartyje Nr. 14P-2;

              12. organizuoti departamento darbą, teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;

13. teikti pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, kitiems ministerijos padaliniams departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

14. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu.