Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

4. išmanyti viešojo sektoriaus subjektų lėšų ir turto (ilgalaikio bei trumpalaikio) apskaitos, saugojimo ir inventorizavimo tvarką, būdus ir metodus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6 išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti ministerijos ilgalaikio turto bei atsargų, įsigytų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, buhalterinę apskaitą;

2. tvarkyti ministerijos transporto išlaikymui skirtų išlaidų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų buhalterinę apskaitą, dalyvauti jas planuojant;

3. dalyvauti ruošiant periodines ir metines investicijų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų statistines ataskaitas;

4. sudaryti inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir inventorizacijos rezultatus patikrinti su buhalterinės apskaitos duomenimis;

5. kartu su Bendrųjų reikalų skyriumi dalyvauti rengiant pripažinto nereikalingu, netinkamu naudoti turto, įsigyto iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, pardavimo aukcionus;

6. rengti mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje bei mokėjimų nurodymus AB „Swedbank“ mokėjimų sistemoje „Telehansa“;

7. palaikyti ryšius su biudžetinėmis įstaigomis, įjungtomis į vieningą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą, inventorizuoti pagal panaudos sutartis joms perduotą kompiuterinę - programinę įrangą;

8. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.