Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo institucine sistema Lietuvoje;

4. būti susipažinęs su viešojo sektoriaus subjektų lėšų ir turto (ilgalaikio bei trumpalaikio) apskaitos, saugojimo ir inventorizavimo tvarka, būdais ir metodais;

5. turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos srityje;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7 išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAIS), programos Stekas darbo užmokesčio modulyje.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti FVAIS Europos Sąjungos techninės paramos skirtos veiksmų programų administravimui apskaitą;

2. dalyvauti rengiant Europos Sąjungos techninės paramos skirtos veiksmų programų administravimu sąmatas bei jų projektus;

3. tvarkyti FVAIS ministerijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ lėšų, apskaitą;

4. pervesti valstybės biudžeto lėšas viešosioms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ir tvarkyti šių lėšų apskaitą;

5. tvarkyti įstaigų prie ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių steigėja yra ministerija, paraiškas ir bendrųjų žurnalų registrus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) (ministerijos lygyje);

6. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7. dalyvauti rengiant ministerijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų, išlaidų ataskaitas;

8. rengti ir/ar dalyvauti rengiant raštų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9. bendrauti ir bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl valstybės institucijų, įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.