Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

5 išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. apskaičiuoti darbo užmokestį valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kuriems darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto arba proporcingai iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (toliau – valstybės tarnautojai), taip pat tvarkyti jų apskaitą bei rengti statistines darbo apmokėjimo ataskaitas;

2. teikti Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai informaciją apie apdraustuosius;

3. teikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją, susijusią su pajamų mokesčio deklaravimu ir kitais klausimais;

4. atlikti darbo užmokesčio mokėjimus valstybės tarnautojams naudojantis AB banko „Swedbank“, AB mokėjimų sistema „Telehansa“;

5. rengti ir teikti duomenis apie valstybės tarnautojų darbo užmokestį valstybės institucijoms ir įstaigoms, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos valstybės tarnautojams;

6. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.