Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. turėti darbo patirties viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

5 išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. tvarkyti komandiruotėms skirtų išlaidų iš valstybes biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą;

2. tvarkyti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos, Finansų ministerijos mokymo centro mokėjimų paraiškas ir bendrųjų žurnalų registrus Valstybės Biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) (ministerijos lygyje);

3. apskaityti gaunamas iš Finansų ministerijos mokymo centro lėšas už teikiamas paslaugas ir pervesti jas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

4. pervesti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos ir VšĮ Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto biudžeto lėšas naudojantis VBAMS sistema ir tvarkyti pervedamų lėšų buhalterinę apskaitą;

5. išrašyti sąskaitas kitoms įstaigoms ir organizacijoms pagal sudarytas sutartis ir tvarkyti gautinų sumų buhalterinę apskaitą;

6. vykdyti mokėjimus naudojantis AB „Swedbank“ mokėjimų sistema „Telehansa“ ir tvarkyti sąskaitų išrašus;

7. tvarkyti Nordea Bank Finland Plc banke mokėjimų kortelių (ministerijos) buhalterinę apskaitą;

8. tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą bei vykdyti mokėjimus VBAMS sistemoje (biudžeto lėšos);

9. atlikti mokėjimus grynais pinigais;

10. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.