Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sudarymą ir vykdymą, strateginių planų rengimą bei viešuosius pirkimus;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį biudžetinių įstaigų strateginio planavimo srityje;

3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sugebėti organizuoti, planuoti bei kontroliuoti skyriaus darbą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas vykdo skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas:

1. užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų parengtas ministerijos strateginis veiklos planas, metinė veiklos ataskaita, įvykdyti kiti skyriui pavesti darbai;

2. teikia pasiūlymus dėl ministerijos misijos, strateginių tikslų, programų, vertinimo kriterijų nustatymo;

3. prireikus teikia pasiūlymus dėl ministerijos veiklos tobulinimo;

4. dalyvauja rengiant teisės aktų bei kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl strateginį planavimą, taip pat ministerijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5. organizuoja skyriaus funkcijoms atlikti reikiamos informacijos surinkimą iš ministerijos valdymo srities įstaigų, kitų institucijų ir ministerijos administracijos padalinių;

6. teikia metodines rekomendacijas ministerijos administracijos padaliniams ministerijos strateginio veiklos plano rengimo klausimais;

7. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais kitose institucijose;

8. paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams bei kontroliuoja jų atlikimą, koordinuoja skyriaus darbą su kitais Ekonomikos departamento skyriais bei kitais ministerijos struktūriniais padaliniais;

9. teikia departamento vadovybei informaciją apie skyriaus darbuotojų tarnybinius nusižengimus bei pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo;

10. vykdo kitus Ekonomikos departamento vadovybės nurodymus.