Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ir/ar finansų kontrolės srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę, įskaitant ir finansų kontrolę, bei vidaus auditą;

4. išmanyti vidaus audito profesinės praktikos standartus;

5. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti departamento bei savo veiklą;

7. išmanyti raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. užtikrinti departamento dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, finansų kontrolės ir vidaus audito juose srityje;

2. užtikrinti 2000–2006 m. Europos Sąjungos sanglaudos fondo auditą koordinuojančios institucijos funkcijų vykdymą;

3. koordinuoti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektų vidaus audito funkcijų vykdymą;

4. užtikrinti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijų vykdymą;

5. organizuoti ir kontroliuoti pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vidaus auditu ir finansų kontrole, pakeitimo ir papildymo rengimą;

6. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų, susijusių su vidaus auditu ir finansų kontrole, rengimą;

7. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai departamento kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybių institucijose;

8. departamento kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ir (arba) komisijų veikloje;

9. teikti finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis informaciją apie departamento veiklą;

10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos ribose.