Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir finansų kontrolę.

3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją.

4. Išmanyti raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo rekomendacijas.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office paketu.

6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. Dirbti su specialiomis dokumentų paieškos ir registracijos kompiuterinėmis programomis, registruoti gaunamus ir išsiunčiamus dokumentus.

2. Paskirstyti dokumentus valstybės tarnautojams ir užtikrinti, kad registruoti dokumentai laiku pasiektų vykdytojus.

3. Rengti susitikimų, Vyriausybės bei Seimo posėdžių ir kitų pasitarimų, kuriuose dalyvauja departamento direktorius, medžiagą.

4. Rengti raštus, atsakymus į raštus, el. užklausimus Lietuvos ir užsienio institucijoms bendrais departamento klausimais.

5. Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintomis dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, tvarkyti departamento dokumentus, rengti departamento bylų priėmimo perdavimo aktus, organizuoti departamento skyrių dokumentų archyvavimą.

6. Esant poreikiui, organizuoti kanceliarinių prekių užsakymą ir pristatymą departamento valstybės tarnautojams.

7 Konsultuoti ir suteikti reikiamą informaciją interesantams telefonu.

8. Vykdyti Lietuvos ir užsienio svečių priėmimą.

9. Informuoti Viešųjų ryšių skyrių apie departamento atstovų oficialius susitikimus bei svarbius renginius.

10. Kontroliuoti, kad būtų laiku vykdomi pavedimai ir apie tai informuoti departamento direktorių.

11. Pildyti departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

12. Vykdyti pagal kompetenciją kitus departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.