Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos finansinės paramos lėšų vidaus audito atlikimą;

4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties vidaus audito ir/arba viešųjų finansų valdymo srityje;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais projektus;

2. rengti ir /ar dalyvauti rengiant bei tobulinti ir/ar dalyvauti tobulinant metodinius nurodymus dėl vidaus audito ir finansų kontrolės;

3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

4. vertinti ir prireikus tikrinti vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, rengti ir teikti viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

5. dalyvauti ES ir kitų valstybių techninės paramos projektuose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

6. pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą administruojančių institucijų vidaus audito tarnybų planus rengti bendrą metinį Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir kontrolės sistemos vidaus audito planą;

7. rengti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektų audito ataskaitų išvadų ir rekomendacijų santrauką, įskaitant informaciją apie visus atliktus valdymo ir kontrolės sistemų vidaus auditus;

8. vykdant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:

8.1. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą, parengti ir/ar dalyvauti rengiant valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitą ir ją pateikti koordinavimo bei tvirtinančiajai institucijoms;  

8.2. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimus;

8.3. rengti ir/ar dalyvauti rengiant audito strategiją ir metinius auditų planus ir pateikti juos Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (ar) Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komitetui;

8.4. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūrą;

8.5. rengti ir/ar dalyvauti rengiant metinių ir galutinės audito ataskaitas;

8.6. analizuoti atliktų auditų ataskaitas ir/ar jų santraukas bei išvadas;

8.7. rengti ir/ar dalyvauti rengiant deklaraciją, baigus teikti paramos lėšas;

8.8. registruoti informaciją į Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS );

9. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

10. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir atsakyti į juos;

11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose