Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, Valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų kontrolės ir/ar vidaus audito srityse;

4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7 išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais projektus;

2. rengti ir /ar dalyvauti rengiant bei tobulinti ir/ar dalyvauti tobulinant metodinius nurodymus dėl vidaus audito ir finansų kontrolės;

3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais

4. vertinti ir prireikus tikrinti vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, rengti ir teikti viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

5. analizuoti ir vertinti ministerijai pateiktą viešųjų juridinių asmenų medžiagą dėl finansų kontrolės, prireikus ją apibendrinti, rengti ataskaitas;

6. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

7. nagrinėti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo vidaus audito ir finansų kontrolės srityse;

8. analizuoti finansų kontrolės ir vidaus audito funkcionavimą pagal pateiktas ataskaitas apie finansų kontrolės ir vidaus audito būklę;

9. tvarkyti skyriuje vedamas bylas ir perduoti į archyvą;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.