Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės lėšų, susijusių su kapitalo investicijomis, planavimą, naudojimą ir apskaitą;

3. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir investicijų projektų analizę;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Valstybės investicijų programos transporto ir ryšių bei kitos veiklos (Lietuvos Respublikos energetikos ir ūkio ministrams priskirtų valdymo sričių) investavimo sričių (toliau – nustatyta investavimo sritis) projektą;

2. nagrinėti valstybės institucijų (asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurioms pavesta įgyvendinti valstybės politiką transporto ir ryšių bei Lietuvos Respublikos energetikos ir ūkio ministrams priskirtose valdymo srityse, pasiūlymus dėl jų investavimo srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, nagrinėti prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengti išvadas;

3. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais, projektus;

4. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais;

5. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės kapitalo investicijų planavimo proceso tobulinimo nustatytoje investavimo srityje;

6. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikosvalstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikti informaciją, rengti išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauti rengiant Vyriausybės išvadą su valstybės kapitalo investicijomis susijusiais klausimais 

7. pagal nustatytą investavimo sritį dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus (kapitalo investicijų dalyje);

8. įvertinus nustatytų investavimo sričių asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų (kapitalo investicijų dalyje);

9. rinkti iš nustatytų investavimo sričių asignavimų valdytojų duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą nustatytose investavimo srityse, pagal skyriaus kompetenciją juos patikrinti, apibendrinti ir rengti Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas;

10. pagal nustatytą kompetenciją dalyvauti rengiant valstybės biudžeto (kapitalo investicijų dalies) vykdymo ataskaitas;

11. pagal nustatytą kompetenciją rengti metodinę medžiagą valstybės kapitalo investicijų planavimo ir vykdymo klausimais ir konsultuoti asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;

12 prireikus rengti išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais pagal nustatytą kompetenciją;

13. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;

14. pagal nustatytą kompetenciją nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

15. kaupti informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų pasiskirstymą pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas);

16. talpinti Biudžeto departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų projektų Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje;

17. skelbti su valstybės kapitalo investicijomis susijusią informaciją ministerijos interneto svetainėje;

18. vesti investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) duomenis į kompiuterinę valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą;

19. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

20. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant;

21. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.