Pareigų aprašymas Spausdinti

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų kontrolę, vidaus auditą, valstybės biudžeto sandarą, Valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos, finansų kontrolės ir/ar vidaus audito srityje;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti teisės aktų finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais projektus;

2. rengti ir tobulinti metodinius nurodymus dėl finansų kontrolės ir vidaus audito;

3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais;

4. nagrinėti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo finansų kontrolės srityje;

5. analizuoti ir vertinti ministerijai pateiktą viešųjų juridinių asmenų medžiagą dėl finansų kontrolės, prireikus ją apibendrinti, rengti ataskaitas;

6. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

7. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir atsakyti į juos;

8. finansų ministro, finansų viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose Lietuvos Respublikos valstybių institucijose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 

9. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.