Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS AUDITO IR FINANSŲ KONTROLĖS METODOLOGIJOS DEPARTAMENTO VIDAUS AUDITO IR FINANSŲ KONTROLĖS METODOLOGIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui nustatytų veiklos tikslų, funkcijų ir duotų pavedimų vykdymui kokybiškai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus audito metodologijos ir priežiūros bei finansų kontrolės metodologijos – srityje

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, Valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
6.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau –ES) ir kitos finansinės paramos lėšų vidaus audito atlikimą;
6.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais ir vidaus audito procedūromis;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.6. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:
7.1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų vidaus audito klausimais projektus;
7.2. rengti ir /ar dalyvauti rengiant bei tobulinti ir/ar dalyvauti tobulinant metodinius nurodymus dėl vidaus audito;
7.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.4. nagrinėti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo vidaus audito srityje;
7.5. vertinti ir prireikus tikrinti vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, rengti ir teikti viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis
7.6 dalyvauti ES ir kitų valstybių techninės paramos projektuose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais
7.7. pagal kompetenciją atlikti Europos Sąjungos finansinės paramos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos vidaus audito veiklos koordinavimą;
7.8. vykdant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:
7.8.1. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant valdymo ir kontrolės sistemos vertinimą, parengti ir/ar dalyvauti rengiant valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitą ir ją pateikti koordinavimo bei tvirtinančiajai institucijoms;
7.8.2. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimus;
7.8.3. parengti ir/ar dalyvauti rengiant audito strategiją ir metinius auditų planus ir pateikti juos Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (ar) Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komitetui;
7.8.4. atlikti ir/ar dalyvauti atliekant auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūrą;
7.8.5. parengti ir/ar dalyvauti rengiant metinių ir galutinės audito ataskaitas;
7.8.6. analizuoti atliktų auditų ataskaitas ir (ar) jų santraukas bei išvadas;
7.8.7. rengti ir/ar dalyvauti rengiant deklaraciją, baigus teikti paramos lėšas;
7.9. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;
7.10. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir atsakyti į juos;
7.11. teikti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriams patarimus vidaus audito metodikos klausimais;
7.10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________

Susipažinau:
___________________________
(parašas)   
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)