Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų vidaus audito atlikimą;

4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus vidaus audito klausimais;

2. rengti ir /ar dalyvauti rengiant bei tobulinti ir/ar dalyvauti tobulinant metodinius nurodymus dėl vidaus audito;

3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

4. nagrinėti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo vidaus audito srityje;

5. vertinti ir prireikus tikrinti vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, rengti ir teikti viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

6. dalyvauti ES ir kitų valstybių techninės paramos projektuose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir atsakyti į juos;

8. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

9. tvarkyti skyriuje vedamas bylas ir perduoti jas į archyvą;

10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.