Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, finansų kontrolę, valstybės biudžeto sandarą, valstybės iždo procedūras, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir kontrolę;

4. žinoti vidaus audito procedūras;

5. išmanyti vidaus audito profesinės praktikos standartus;

6. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šias funkcijas:

1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų vidaus audito klausimais projektus;

2. rengti ir /ar dalyvauti rengiant bei tobulinti ir/ar dalyvauti tobulinant metodinius nurodymus dėl vidaus audito;

3. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų vidaus audito klausimais;

4. vertinti ir prireikus tikrinti vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms;

5. koordinuoti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų patikrinimų planavimo procesą, užtikrinant Europos Komisijos reikalavimų įgyvendinimą pagal ES lėšų patikrinimų apimtį;

6. koordinuoti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo procesą ir prireikus organizuoti pasiūlymų dėl efektyvaus jų įgyvendinimo rengimą;

7. dalyvauti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijų įgyvendinime;

8. dalyvauti organizuojant Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir kitų auditorių vizitus ir prireikus organizuoti informavimą apie rezultatus suinteresuotas institucijas;

9. dalyvauti ES ir kitų valstybių techninės paramos projektuose skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

10. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ar komisijų veikloje;

11. nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir atsakyti į juos;

12. nagrinėti ir rengti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo vidaus audito srityje;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.